Zgodovina podjetja

LETA 2001

2001

GS Housing je bil registriran s kapitalom 100 milijonov RMB.

V LETU 2008

Began to involve the temporary construction market of engineering camp, main product: Color steel movable houses, steel structure houses, and establish the first factory: Beijing Oriental construction international steel structure co,ltd.

Začel je vključevati začasni gradbeni trg inženirskega kampa, glavni izdelek: Barvne jeklene premične hiše, hiše iz jeklene konstrukcije in ustanoviti prvo tovarno: Peking Oriental construction international steel structure co., ltd.

V LETU 2008

Participated in the earthquake relief activities in Wenchuan, Sichuan,China and completed the production and installation of 120000 sets transitional resettlement houses(10.5% of total projects)

Sodeloval je pri dejavnostih za odpravo potresov v Wenchuanu, Sichuan, na Kitajskem in dokončal proizvodnjo in namestitev 120.000 kompletov prehodnih hiš za preselitev (10,5 % vseh projektov)

V LETU 2009

Undertake the previous capital Parade Village project.

Družba GS Housing je uspešno licitirala za pravico do uporabe 100.000 m2 industrijskega zemljišča v državni lasti v Shenyangu.Proizvodna baza Shenyang je bila zagnana leta 2010 in nam je pomagala odpreti severovzhodni trg na Kitajskem

V LETU 2009

GS Housing had successfully bid for the right to use 100000 m2 of state-owned industrial land in Shenyang. The Shenyang production base was put into operate in 2010 year and helped us to open the North-east market in China

Izvedite prejšnji kapitalni projekt Parade Village.

V LETU 2013

Established the professional architechtural design company, ensured the accuracy and privacy of the project design.

Ustanovili smo strokovno podjetje za arhitekturno projektiranje, zagotovili natančnost in zasebnost projektiranja.

V LETU 2015

GS Housing came back to the North market of China depend on the new design products: Modular house, and started to build Tianjin production base.

GS Housing se je vrnil na severni trg Kitajske, odvisen od novih oblikovalskih izdelkov: Modularna hiša in začel graditi proizvodno bazo Tianjin.

V LETU 2016

Built Guangdong production base and occupied South market of China, GS housing became the  bellwether of the South market of China.

Zgrajena proizvodna baza Guangdong in zaseden južni trg Kitajske, je GS stanovanja postala vodilna na južnem trgu Kitajske.

V LETU 2016

GS housing started to enter the international market, projects throughout Kenya, Bolivia, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan ... and participated in various exhibitions.

GS stanovanja so začela vstopati na mednarodni trg, projekti po vsej Keniji, Boliviji, Maleziji, Šrilanki, Pakistanu ... in sodelovala na različnih razstavah.

V LETU 2017

With the announcement of the establishment of xiong'an New Area by the China State Council, GS Housing also participated in the construction of Xiong'an, including Xiong'an builders house (more than 1000set modular houses), resettlement housing, high-speed construction...

Z napovedjo ustanovitve novega območja xiong'an s strani kitajskega državnega sveta je GS Housing sodeloval tudi pri gradnji Xiong'an, vključno s hišo za graditelje Xiong'an (več kot 1000 nizov modularnih hiš), stanovanji za preselitev, hitrimi Gradnja...

V LETU 2018

Established the professional modular house research institute to provide the guarantee for the renewal and development of modular houses.up to now, GS housing has 48 national innovation patents.

Ustanovil je strokovni inštitut za raziskovanje modularnih hiš, da bi zagotovil jamstvo za obnovo in razvoj modularnih hiš. Do zdaj ima GS stanovanja 48 nacionalnih patentov za inovacije.

V LETU 2019

Jiangsu production base was on building and put into operation with 150000 m2, and Chengdu Company, Hainan company, engineering company, international company, and Supply Chain Company were successively established.

Proizvodna baza Jiangsu je bila na 150.000 m2 v obratovanju, zaporedoma pa so bile ustanovljene Chengdu Company, Hainan, inženirsko podjetje, mednarodno podjetje in Supply Chain Company.

V LETU 2019

 Build assembly training camp to support the 70th parade village project of the China.

Zgradite tabor za usposabljanje za montažo v podporo projektu 70. paradne vasi na Kitajskem.

V LETU 2020

GS housing group company was established,that marks GS Housing became the collectivized operation enterprise officially. And Chengdu factory was started to build.

Ustanovljeno je bilo podjetje GS stanovanjske skupine, ki je z oznako GS Housing uradno postalo kolektivizirano operativno podjetje.In tovarna Chengdu se je začela graditi.

V LETU 2020

GS housing participated in the construction of Pakistan MHMD hydropower project, which is a major breakthrough in the development of GS housing international projects.

GS stanovanja je sodelovala pri gradnji pakistanskega hidroenergetskega projekta MHMD, ki je velik preboj pri razvoju mednarodnih projektov stanovanj GS.

V LETU 2020

GS housing take the social responsibility and participate in the construction of Huoshenshan and Leishenshan hospitals, 6000 sets of flat-pack houses are needed for the two hospitals, and we supplied almost 1000 set flat-pack houses. May the global epidemic will end soon.

GS stanovanja prevzamejo družbeno odgovornost in sodelujejo pri gradnji bolnišnic Huoshenshan in Leishenshan, za obe bolnišnici je potrebnih 6000 kompletov stanovanjskih hiš, dobavili pa smo skoraj 1000 stanovanjskih hiš.Naj se globalna epidemija kmalu konča.

V LETU 2021

On June 24, 2021,  GS housing Group attended the "China Building Science Conference and Green Smart Building Expo (GIB)" , and launched the new modular house- Washing houses

24. junija 2021 se je GS stanovanjska skupina udeležila "Kitajske gradbene znanstvene konference in Green Smart Building Expo (GIB)" in predstavila novo modularno hišo - Pralnice